Bảng quảng cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Đức Nghĩa

Nguyễn Đức Nghĩa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông theo tài liệu đính kèm.