Bảng quảng cáo

Tin nổi bật

Hội nghị quốc tế về đô thị thông minh Smart City 2017 đã chính thức khai mạc sáng 25/10/2017. Là một trong những công ty công nghệ tiên phong nắm ...
Chi tiết
Vừa qua, 19/10/2017, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức buổi họp báo công bố Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt ...
Chi tiết
Cuối tháng 8 vừa qua, EGreen (ELCOM) đã hoàn thành thi công lắp dựng công trình Nhà màng nông nghiệp cho khách hàng Saladbowl (Nhật Bản). Đây là dự án ...
Chi tiết

Công bố thông tin bất thường v/v Bổ Nhiệm chức vụ Phó TGD

V/v: công bố thông tin bất thường bổ nhiệm chức vụ Phó TGD công ty

Kính gửi:

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“ Công ty Elcom”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau: Bổ nhiệm ông Trần Hùng Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2012 - 2017 (theo Nghị quyết số: 01-07/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 9/7/2012).

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

Như trên;

Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN CHIẾN THẮNG

- Quý vị có thể download bản scan bản gốc v/v Bổ nhiệm tại đây

 

Công bố Công ty kiểm toán BCTC năm 2012

Kính gửi:

-  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

-  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Công ty Elcom)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Căn cứ:

  • Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2012/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Elcom ngày 15/06/2012;
  • Nghị quyết số:06-06/2012/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Elcom về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012 ngày 28/06/2012;
  • Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin công bố thông tin về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012 như sau:

  • Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
  • Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

- Lưu VPHĐQT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

PHAN CHIẾN THẮNG

Quý vị có thể download thông báo tại đây

 

 

Thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và việc bổ nhiệm TGD

Kính gửi:

-   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

-   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“ Công ty Elcom”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38359359 Fax: 04.38355884

Theo Quy định về Công bố thông tin tại Thông tư số: 52/2012/2TT-BTC của Bộ tài chính, Công ty Elcom xin công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT; bầu Trưởng Ban kiểm soát; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

  • Bầu ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Elcom; (theo Nghị quyết số: 04-06/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/06/2012);
  • Bầu ông Võ Quang Hùng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Elcom (theo Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 26/06/2012)
  • Bổ nhiệm ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Elcom nhiệm kỳ 2012 - 2017 (theo Nghị quyết số: 04-06/2012/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/06/2012).

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phụ trách công bố thông tin (để thực hiện);

- Lưu VPHĐQT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

PHAN CHIẾN THẮNG


 

 

THÔNG TIN VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Ngày 28/05/2012, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 542/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm như sau:

Chi tiết...