Bảng quảng cáo

Thông báo cổ đông

Thông báo cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông thay đổi thông tin CMND

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin trân trọng thông báo với Quý cổ đông về việc: Cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho những cổ đông thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân.

 

Chi tiết...
 

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu và chia thặng dư vốn

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/11/2009 và Nghị quyết số: 001/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông ngày 25/11/2009;

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 15/2009/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, cán bộ chủ chốt và chia thặng dư vốn, trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 27 tháng 11 năm 2009.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo về việc: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu 7% và chia thặng dư vốn 8% như sau:

Chi tiết...
 

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:

 

Chi tiết...
 

Thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu.

 

Thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông qua chủ trương niêm yết, sửa đổi điều lệ, thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết...
 

Thông báo việc xác nhận thủ tục chuyển nhượng cổ phần kể từ ngày 02/11/2009

 

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty Elcom

Theo thông báo của Công ty số 03 /2009/TB-HĐQT ngày 10/10/2009 kể từ ngày 02/11/2009, mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu Elcom của các cổ đông sẽ được tiến hành tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Chi nhánh Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi tiết...
 


Trang 61 trong tổng số 62 trang.