Bảng quảng cáo

Thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu.

 

Thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông qua chủ trương niêm yết, sửa đổi điều lệ, thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các vấn đề khác như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 07/12/2009
2. Thời gian tạm dừng chuyển nhượng: Từ 16h00 ngày 07/12/2009 đến hết ngày 11/12/2009.
3. Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần Elcom phát sinh sau 16h00 ngày 07/12/2009 đến hết ngày 11/12/2009 đều không có giá trị về mặt pháp lý. Elcom sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng diễn ra từ sau 16h00 ngày 07/12/2009 đến hết ngày 11/12/2009.
4. Thông báo về thời gian, địa điểm và chương trình họp sẽ được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
5. Thời gian chuyển nhượng trở lại: từ 14/12/2009 tại Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.