Bảng quảng cáo

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu và chia thặng dư vốn

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/11/2009 và Nghị quyết số: 001/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông ngày 25/11/2009;

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 15/2009/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, cán bộ chủ chốt và chia thặng dư vốn, trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 27 tháng 11 năm 2009.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin thông báo về việc: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu 7% và chia thặng dư vốn 8% như sau:

  • Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 20/01/2010

• Thời gian tạm dừng chuyển nhượng: Từ 16h00 ngày 20/01/2010 đến hết ngày 22/01/2010. Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần Elcom phát sinh sau 16h00 ngày 20/01/2010 đến hết ngày 22/01/2010 đều không có giá trị về mặt pháp lý. Công ty Elcom sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng diễn ra từ sau 16h00 ngày 20/01/2010 đến hết ngày 22/01/2010

• Thời gian chuyển nhượng trở lại: từ 25/01/2010 tại Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 


Trân trọng thông báo./.