Bảng quảng cáo

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2010

 

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom) xin thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 nhằm thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010, kế hoạch tăng vốn điều lệ như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 2/4/2010

2. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sau 16h00 ngày 2/4/2010 không được quyền tham dự cổ đông lần này. Elcom sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đối với những trường hợp chuyển nhượng sau 16h00 ngày 2/4/2010.

3. Thông báo về thời gian, địa điểm và chương trình họp sẽ được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo./.