Bảng quảng cáo

Thông báo cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông thay đổi thông tin CMND

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Elcom

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông xin trân trọng thông báo với Quý cổ đông về việc: Cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho những cổ đông thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân.

 

Trong thời gian vừa qua, có một số cổ đông gặp khó khăn trong việc nhận cổ tức do thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân so với thông tin Chứng minh nhân dân khi đăng ký mua cổ phần. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của Công ty Elcom cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý cổ đông, kính đề nghị các cổ đông thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân đến Văn phòng Hội đồng quản trị để đăng ký cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo Chứng minh nhân dân mới từ ngày 16/01/2010 đến ngày 30/01/2010. Sau ngày 30/01/2009, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc giải quyết các quyền lợi liên quan đến CMND của cổ đông.

 


Trân trọng ./.