Bảng quảng cáo

Thông Tin Tài Chính

Năm Tên tài liệu Download
2019 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019 Tải về
2019 Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2019 Tải về
2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019 Tải về
2019 Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2019 Tải về
2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019 Tải về
2019 Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019 Tải về
2019 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 Tải về
2019 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2018 Tải về
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 Tải về
2018 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 2/2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2017 Tải về
2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán Tải về
2017 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán Tải về
2017 Báo cáo tài chính Văn phòng công ty năm 2016 đã kiểm toán Tải về
2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2016 Tải về
2017 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4/2016 Tải về
2017 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 4/2016 Tải về
2016 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016 Tải về
2016 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2016 Tải về
2016 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 3/2016 Tải về
2016 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016 Tải về
2016 Báo cáo tài chính tổng hợp soát xét bán niên 2016 Tải về
2016 Báo cáo tài chính văn phòng công ty soát xét bán niên 2016 Tải về
2016 BCTC Văn phòng Công ty Quý 2/2016 Tải về
2016 BCTC tổng hợp Quý 2/2016 Tải về
2016 BCTC hợp nhất Quý 2/2016 Tải về
2016 BCTC Văn phòng Công ty Quý 1/2016 Tải về
2016 BCTC tổng hợp Quý 1/2016 Tải về
2016 BCTC hợp nhất Quý 1/2016 Tải về
2015 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty kiểm toán năm 2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 Tải về
2015 BCTC hợp nhất Quý 4/2015 Tải về
2015 BCTC tổng hợp Quý 4/2015 Tải về
2015 BCTC Văn phòng Công ty Quý 4/2015 Tải về
2015 BCTC hợp nhất Quý 3/2015 Tải về
2015 BCTC Văn phòng Công ty Quý 3/2015 Tải về
2015 BCTC tổng hợp Quý 3/2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính tổng hợp soát xét bán niên 2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính văn phòng công ty soát xét bán niên 2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính VPCT Quý 2/2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 1/2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty kiểm toán 2014 Tải về
2015 Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán 2014 Tải về
2015 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2014
Tải về
2014 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính VPCT Quý 4/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính VPCT Quý 3/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty soát xét bán niên 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Tổng hợp soát xét bán niên 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính VPCT Quý 2/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2/2014
Tải về
2014 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2014
Tải về
2014 Báo cáo tài chính VPCT Quý 1/2014
Tải về
2014 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty năm 2013 đã kiểm toán
Tải về
2014 Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2013 đã kiểm toán Tải về
2014 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán Tải về
2014 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4/2013 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2013 Tải về
2014 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4/2013 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2013 Tải về
2014 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4/2013 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 4/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 3/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty soát xét bán niên 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 2/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Văn phòng Elcom Corp Q1/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/3/2013 Tải về
2012 Báo cáo tài chính hợp nhất 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính tổng hợp 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty năm 2012 Tải về
2012 BCTC - Báo cáo Văn phòng ECorp Q4 2012 Tải về
2012 BCTC - Báo cáo tổng hợp Ecoprp Q4 2012 Tải về
2012 BCTC - Báo cáo hợp nhất Q4 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 3 - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Văn phòng công ty Quý 3 - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 3 - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Hợp Nhất soát xét bán niên 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Tổng Hợp soát xét bán niên 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Văn Phòng soát xét bán niên 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính riêng quý 2 - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1 - 2012 Tải về
2011 Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính Quý 3 - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính sản xuất 6 tháng đầu năm - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính Quý 2 - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính hợp nhất sản xuất 6 tháng đầu năm - 2011 Tải về
2010 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính Quý 1 - 2011 Tải về
2010 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2010 Tải về
2010 Báo cáo tài chính Quý 4 - 2010 Tải về
2010 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2010 Tải về
2010
Báo cáo tài chính Quý 3 - 2010 Tải về
2010 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2010 Tải về
2010 Báo cáo tài chính Quý 2 - 2010 Tải về
2010 Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 Tải về
2010 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2010 Tải về
2010 Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 Tải về
2009 Báo cáo tài chính 2009 Tải về
2009 Báo cáo tài chính hợp nhất 2009 Tải về
2008 Báo cáo tài chính 2008 Tải về
2008 Báo cáo tài chính hợp nhất 2008 Tải về