banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
12 tháng 07, 2019
Công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019​
12 tháng 07, 2019
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
11 tháng 07, 2019
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
28 tháng 06, 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Đức Nghĩa
27 tháng 06, 2019
Thông báo giao dịch CP người có liên quan đến người nội bộ - Phùng Thị Thịnh
18 tháng 06, 2019
Nhắc nhở chậm CBTT NQ HĐQT vv tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietcom
07 tháng 06, 2019
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại CTCP Máy tính và Truyền thông Việt Nam và Giải trình chậm CBTT
05 tháng 06, 2019
CBTT NQ HĐQT vv tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietcom và giải trình chậm CBTT
05 tháng 06, 2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
31 tháng 05, 2019
2