Bảng quảng cáo

Thông báo giao dịch cổ đông liên quan Ngô Trọng Hiếu

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Thông báo giao dịch cổ đông liên quan Ngô Trọng Hiếu" theo văn bản sau đây:

- Thông báo giao dịch cổ đông liên quan Ngô Trọng Hiếu