banner

Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại
Digital PBX/Collaboration
Truyền dẫn quang Backbone
Truyền dẫn quang Backbone
DWDM, Fiber Optics
Hạ tầng thông tin thế hệ mới
Hạ tầng thông tin thế hệ mới
Networking, Policy & Routing Configuration Control
Thông tin liên lạc hàng hải cho hải quân
Thông tin liên lạc hàng hải cho hải quân
Radio transmission, Mesh/Ad-hoc, thông tin liên lạc môi trường quốc phòng
Viba, kết nối Viba cho VNP, VMS & cảng Sài Gòn
Viba, kết nối Viba cho VNP, VMS & cảng Sài Gòn
Wideband Microwave system
Trạm thông tin cơ động, thông tin liên lạc vô tuyến thử nghiệm cho MoD & MoPs
Trạm thông tin cơ động, thông tin liên lạc vô tuyến thử nghiệm cho MoD & MoPs
Voice, Data, Switch TDMA, Radio Trunking, etc.