Bảng quảng cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thiện

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) kính gửi đến Nhà đầu tư và Cổ đông "Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thiện" theo văn bản sau đây:

-  Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Đúc Thiện