banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III 2020
28 tháng 10, 2020
Báo cáo Tài chính riêng Quý III/2020
28 tháng 10, 2020
Đính chính số liệu đầu kỳ trên BCTC quý 2/2020
09 tháng 09, 2020
Đính chính số liệu đầu kỳ trên BCTC hợp nhất Quý 2/2020
09 tháng 09, 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần chứng khoán SSI
04 tháng 09, 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần chứng khoán SSI
04 tháng 09, 2020
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020
26 tháng 08, 2020
Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2020
26 tháng 08, 2020
Báo cáo tài chính quý II/2020
30 tháng 07, 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020
30 tháng 07, 2020
1