banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021
25 tháng 10, 2021
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2021
25 tháng 10, 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021
25 tháng 08, 2021
Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2021
25 tháng 08, 2021
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2021
30 tháng 07, 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021
30 tháng 07, 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
26 tháng 07, 2021
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Samarang
24 tháng 06, 2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity
15 tháng 06, 2021
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty CP chứng khoán SSI
02 tháng 06, 2021
1