banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023
30 tháng 10, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2023
30 tháng 10, 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023
23 tháng 08, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên 2023
23 tháng 08, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2023
28 tháng 04, 2023
Báo cáo tài chính công ty hợp nhất Quý 1/2023
28 tháng 04, 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2022
18 tháng 01, 2023
Báo cáo Tài chính công ty mẹ Quý 4/2022
18 tháng 01, 2023