banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2017
Điều lệ công ty sửa đổi tháng 10/2017
10 tháng 12, 2017
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc
01 tháng 12, 2017
Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn
22 tháng 11, 2017
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
17 tháng 11, 2017
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
17 tháng 11, 2017
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
15 tháng 11, 2017
Giải trình chênh lệch KQKD quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước
31 tháng 10, 2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Phạm Minh Thắng
30 tháng 10, 2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh
30 tháng 10, 2017
Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu
27 tháng 10, 2017
1