banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2019
Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
26 tháng 04, 2019
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
26 tháng 04, 2019
Tài liệu họp ĐHCĐ 2019
25 tháng 04, 2019
Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
11 tháng 04, 2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11 tháng 04, 2019
CBTT đơn từ nhiệm TV HĐQT - Nguyễn Khắc Hải
10 tháng 04, 2019
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2019
08 tháng 04, 2019
Giải trình chênh lệch KQKD năm 2018 trước và sau kiểm toán
01 tháng 04, 2019
NQ HĐQT chấm dứt VPDD
04 tháng 03, 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ TN 2019
01 tháng 03, 2019
3