banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2020
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020
06 tháng 07, 2020
Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020
06 tháng 07, 2020
Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
29 tháng 06, 2020
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
29 tháng 06, 2020
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 24
03 tháng 06, 2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24
02 tháng 06, 2020
Điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ 2020
22 tháng 05, 2020
Điều lệ công ty
22 tháng 05, 2020
Công bố thay đổi ĐKKD lần thứ 23
15 tháng 05, 2020
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 23
15 tháng 05, 2020
2