banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2020
Điều lệ công ty
12 tháng 05, 2020
Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
29 tháng 04, 2020
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
29 tháng 04, 2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019
29 tháng 04, 2020
ELC Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020
29 tháng 04, 2020
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
29 tháng 04, 2020
Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14 tháng 04, 2020
Công bố Đơn từ nhiệm của TV HĐQT Nguyễn Trung Kiên
09 tháng 04, 2020
Báo cáo Kết quả giao dịch CP của NLQ NNB Nguyễn Đức Nghĩa
26 tháng 03, 2020
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020
09 tháng 03, 2020
3