banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2021
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ tổng thể
24 tháng 12, 2021
Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
13 tháng 12, 2021
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
06 tháng 12, 2021
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 3/2021 so với cùng kỳ trên BCTC hợp nhất
25 tháng 10, 2021
Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tiểu ban KTNB
01 tháng 10, 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hương
28 tháng 09, 2021
Báo cáo kết quả giao dịch nhận thưởng cổ phiếu quỹ của người nội bộ Phạm Minh Thắng
07 tháng 09, 2021
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
07 tháng 09, 2021
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
07 tháng 09, 2021
Báo cáo kết quả giao dịch thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động
07 tháng 09, 2021
1