banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2021
Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021
07 tháng 07, 2021
Quyết định của HĐQT về thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
06 tháng 07, 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu từ thưởng cổ phiếu quỹ của người nội bộ - Phạm Minh Thắng
05 tháng 07, 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thắng
05 tháng 07, 2021
Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ
29 tháng 06, 2021
Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ
29 tháng 06, 2021
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
21 tháng 06, 2021
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
21 tháng 06, 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thắng
09 tháng 06, 2021
Nghị quyết HĐQT số 01-05/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 02-05/2021/NQ-HĐQT
31 tháng 05, 2021
3