banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2021
Nghị quyết HĐQT số 01-05 & 02-05 ngày 28/05/2021
31 tháng 05, 2021
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25
24 tháng 05, 2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
12 tháng 05, 2021
Điều lệ Công ty sửa đổi
12 tháng 05, 2021
Quy chế hoạt động của BKS
12 tháng 05, 2021
Quy chế nội bộ về quản trị công ty
12 tháng 05, 2021
Quy chế hoạt động của HĐQT
12 tháng 05, 2021
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
29 tháng 04, 2021
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 1/2021 so với cùng kỳ
29 tháng 04, 2021
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
29 tháng 04, 2021
4