banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2021
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25
24 tháng 05, 2021
Quy chế hoạt động của BKS
12 tháng 05, 2021
Quy chế nội bộ về quản trị công ty
12 tháng 05, 2021
Quy chế hoạt động của HĐQT
12 tháng 05, 2021
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
07 tháng 05, 2021
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 1/2021 so với cùng kỳ
29 tháng 04, 2021
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
29 tháng 04, 2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020
29 tháng 04, 2021
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
27 tháng 04, 2021
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
27 tháng 04, 2021
4