banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020
29 tháng 04, 2021
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
27 tháng 04, 2021
ELC_Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
27 tháng 04, 2021
Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2020
13 tháng 04, 2021
Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
07 tháng 04, 2021
Đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
05 tháng 04, 2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02 tháng 04, 2021
Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
04 tháng 03, 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
03 tháng 03, 2021
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4/2020 và năm 2020 so với cùng kỳ
29 tháng 01, 2021
5