banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2022
Thông báo về ngày giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
15 tháng 12, 2022
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
13 tháng 12, 2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28
05 tháng 12, 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH đầu tư DT&T
02 tháng 12, 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – ông Ngô Ngọc Hà
29 tháng 11, 2022
Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc cập nhật Điều lệ theo vốn mới; Điều lệ Công ty theo vốn mới
29 tháng 11, 2022
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
17 tháng 11, 2022
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
17 tháng 11, 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
17 tháng 11, 2022
Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ
15 tháng 11, 2022
1