banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2022
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
18 tháng 03, 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
18 tháng 03, 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu năm 2022
15 tháng 03, 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2022
14 tháng 03, 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
10 tháng 03, 2022
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
09 tháng 03, 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
09 tháng 03, 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Phạm Minh Thắng
09 tháng 03, 2022
Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
02 tháng 03, 2022
Công bố thông tin quyết định xử lý hành chính về thuế 2020
25 tháng 02, 2022
6