banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2023
25.9.2023, ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20 tháng 09, 2023
Thông báo của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15 tháng 09, 2023
Nghị quyết HĐQT chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và các nội dung khác
12 tháng 09, 2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Thanh Minh
08 tháng 09, 2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Chiến Thắng
31 tháng 08, 2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Thanh Minh
31 tháng 08, 2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Thanh Minh
31 tháng 08, 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023
23 tháng 08, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên 2023
23 tháng 08, 2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người của người nội bộ Phan Chiến Thắng
23 tháng 08, 2023
1