banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP 1SK và chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
29 tháng 12, 2023
Điều lệ Công ty theo vốn mới
21 tháng 12, 2023
Quyết định của Chủ tịch HĐQT phê chuẩn nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20 tháng 12, 2023
Thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành
13 tháng 12, 2023
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu.
13 tháng 12, 2023
Doanh nghiệp dự án Công ty TNHH VTS Hải Phòng không còn là Công ty con
05 tháng 12, 2023
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%
04 tháng 12, 2023
Thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%
28 tháng 11, 2023
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
24 tháng 11, 2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chia thưởng cổ phiếu
24 tháng 11, 2023
1