banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Vị trí ứng tuyển
Business Analyst (Up to $1000)

<ol style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -18.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MÔ TẢ CÔNG VIỆC</span></p></li></ol><ol style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="2" style="list-style-type: decimal; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -18.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="2" style="list-style-type: decimal; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -18.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tham gia vào quá trình nghiên cứu, phân tích, xây dựng tài liệu, kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng</span></p></li></ol><ul style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Phân tích yêu cầu chức năng của sản phẩm/ dịch vụ và yêu cầu nghiệp vụ chi tiết với khách hàng.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và xây dựng giải pháp UI/UX thiết kế hệ thống phù hợp.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và khách hàng, kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng.</span></p></li></ul><ol start="3" style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="2" style="list-style-type: decimal; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -18.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đào tạo, UAT và đề xuất tính năng mới</span></p></li></ol><ul style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tổ chức đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">UAT hệ thống trước khi chuyển cho người dùng.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans Symbols&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hệ thống hóa và chịu trách nhiệm quản lý bộ tài liệu của dự án</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu.</span></p></li></ul><ol start="2" style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -18.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">YÊU CẦU:</span></p></li></ol><ul style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, hệ thống thông tin quản lý…</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Có từ 2 - 4 năm kinh nghiệm tại vị trí Phân tích nghiệp vụ phần mềm (đặc biệt là phân tích nghiệp vụ phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực&nbsp; Giao thông thông minh, An ninh quốc phòng,..)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Có kiến thức về quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế, triển khai phần mềm.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kiến thức về phân tích và thiết kế UX trên web và app.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ vẽ mockup, wireframe như balsamiq, axure, figma…</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như Jira, Confluence hoặc tương đương</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL là lợi thế</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tư duy logic tốt, có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, nắm bắt vấn đề nhanh.</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; font-weight: 700; white-space: pre; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 14pt 0.1pt;">&nbsp;<span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; text-decoration-line: underline; white-space: pre-wrap; text-indent: -0.1pt;">LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI ELCOM</span></p><span id="docs-internal-guid-7579a30d-7fff-ad82-013e-3d5e532fb896"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:14pt;padding:0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, trao quyền và đề cao sự sáng tạo:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Coi trọng những góc nhìn khác biệt trong tập thể</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:14pt;padding:0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân: Elcom sẽ tài trợ cho các khoá học có liên quan đến công việc và đã được chấp thuận bởi công ty.</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:14pt;padding:0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Văn phòng làm việc hiện đại với không gian mở; môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và phát triển.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Gói đãi ngộ cạnh tranh( </span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">thu nhập Up to $1000)</span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> cùng chính sách nâng lương linh hoạt</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.5;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng dự án…</span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Tổng thu nhập 1 năm lên tới 14- 15&nbsp; tháng lương.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care&nbsp;do PTI cung cấp được thiết kế riêng cho CBNV.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng</span></p></li></ul><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: Office happy hours, team outings, tham gia các câu lạc bộ cực cool như CLB thể thao (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông), chơi bi-a, âm nhạc,…</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-left: -0.1pt;text-indent: -0.1pt;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:14pt;padding:0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Địa điểm làm việc</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Elcom building, ngõ 15 phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN</span></p><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Thông tin liên hệ:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ms Thanh:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> 035.595.9705 (Call/mess/zalo) Email: thanhtth@elcom.com.vn</span></span>

Số lượng tuyển dụng:
1
Mức lương:
Up to $1000
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Địa điểm làm việc:
Tòa Elcom Building, ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy
Thông tin liên hệ
Email: recruitment@elcom.com.vn
Mobile: 0243 795 5099
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua link dưới đây
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Tin tuyển dụng khác
HOT
[ELCOM Hà Nội] Biên Tập Viên Giáo Dục (Môn Toán, Anh)
Biên Tập Viên Giáo Dục (Môn Toán, Anh) Làm việc tại: Hà Nội
Biên Tập Viên Giáo Dục (Môn Toán, Anh) Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2023
[ELCOM Hà Nội] Nhân Viên Sale Online
Nhân Viên Sale Online Làm việc tại: Hà Nội
Nhân Viên Sale Online Thời hạn nộp hồ sơ: 31/08/2022
HOT
[ELCOM Hà Nội] Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông)
Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông) Làm việc tại: Hà Nội
Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông) Thời hạn nộp hồ sơ: 01/04/2023
HOT
[ELCOM Hà Nội] .Net Developer (Senior/Leader)
.Net Developer (Senior/Leader) Làm việc tại: Hà Nội
.Net Developer (Senior/Leader) Thời hạn nộp hồ sơ: 21/03/2023