banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Vị trí ứng tuyển
Data Engineer (Fresher - Junior)

<p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><i>Với tư cách là Kỹ sư dữ liệu lớn của Elcom, bạn sẽ vận hành và giám sát nền tảng dữ liệu có khả năng mở rộng và linh hoạt dựa trên hệ sinh thái Elcom để giải quyết các yêu cầu kinh doanh:</i></span></p><ol style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -18.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">MÔ TẢ CÔNG VIỆC</span></p></li></ol><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xây dựng, phát triển các hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Big Data)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xây dựng các giải pháp ETL có khả năng mở rộng linh hoạt với độ tin cậy cao, phục vụ cho việc khai thác/ingest các loại dữ liệu (cấu trúc, lưu lượng, tốc độ) từ nhiều nguồn khác nhau</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Xây dựng, phát triển các công cụ khai thác dữ liệu, quản trị dữ liệu</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Thiết kế chi tiết giải pháp cho các luồng thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu, lưu trữ, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu lớn</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Thiết kế giải pháp và trực tiếp phát triển các module, thư viện có tính chất nền tảng, có khả năng tái sử dụng cao, ảnh hưởng diện rộng</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt; line-height: 1.2;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tạo các dịch vụ web hiệu suất cao, có thể mở rộng để theo dõi dữ liệu</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt; line-height: 1.2; margin-left: 36pt;"><br></p><ol start="2" style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -18.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">YÊU CẦU:</span></p></li></ol><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Khoa học dữ&nbsp; liệu, khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông, Toán Tin,...</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu, giải thuật, có tư duy lập trình hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 12pt 0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Kiến thức về </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Data-warehouse</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Hadoop, Spark,</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;"> …)&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream processing...), và các công cụ quản lý Workflow (Luigi, Airflow…)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Kiến thức và kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuyên sâu về dữ liệu với kiến trúc Lambda/Kappa/Data Lake</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Có kinh nghiệm làm việc về các hệ thống big data, Data-warehouse, BI, sử dụng các mã nguồn mở như Hadoop ecosystem, spark, hive, kudu, kafka, hbase, cassandra;</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 10pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Khả năng lập trình chuyên sâu&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Java, Scala, Python</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">...</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Lập trình thông thạo spark, spark-streaming;</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Kỹ năng sử dụng một trong các loại CSDL </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">(RDBMS, Graph Databases, NoSQL, ...)</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.8; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.2; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap;">Tiếng anh đọc hiểu tài liệu Kỹ thuật.</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 14pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI ELCOM</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, trao quyền và đề cao sự sáng tạo:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Được mentor bởi đội ngũ quản lý, Manager dày dặn kinh nghiệm, hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Tham gia vào những dự án lớn, ứng dụng các công nghệ hàng đầu.</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Văn phòng làm việc hiện đại với không gian mở; môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và phát triển.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn </span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">(up to 1300 USD)</span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;"> cùng chính sách nâng lương linh hoạt( 2 lần/ năm).</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Chính sách </span><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty,</span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;"> 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm. </span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Gói thu nhập lên tới 14, 15 tháng lương/ năm.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói </span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Bảo hiểm sức khỏe Elcom care</span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;"> do PTI cung cấp được thiết kế riêng cho CBNV.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Bữa trưa </span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">được phục vụ miễn phí tại văn phòng</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú:</span><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: Office happy hours, team outings, tham gia các câu lạc bộ cực cool như CLB thể thao (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông), chơi bi-a, âm nhạc,…</span></p></li><li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.5; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; text-wrap: wrap; font-family: Montserrat;">Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.</span></p></li></ul><p style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: -0.1pt;"></p><ul></ul><p></p><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt; line-height: 1.38; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Địa điểm làm việc</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> Elcom building, ngõ 15 phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; margin-left: -0.1pt; text-indent: -0.1pt; text-align: justify; padding: 0pt 0pt 0pt 0.1pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Thông tin liên hệ:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> Ms Thanh:</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Montserrat; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> 035.595.9705 (Call/mess/zalo) Email: thanhtth@elcom.com.vn</span></p>

Số lượng tuyển dụng:
1
Mức lương:
Cạnh tranh
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Địa điểm làm việc:
Tòa Elcom Building, ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Thông tin liên hệ
Email: recruitment@elcom.com.vn
Mobile: 0243 795 5099
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua link dưới đây
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Tin tuyển dụng khác
HOT
[ELCOM Hà Nội] Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông)
Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông) Làm việc tại: Hà Nội
Product Development - Phát triển Sản phẩm (Công nghệ thông tin, viễn thông) Thời hạn nộp hồ sơ: 01/04/2023
HOT
[ELCOM Hà Nội] Kỹ sư Tích hợp Hệ thống (Senior System Engineer)
Kỹ sư Tích hợp Hệ thống (Senior System Engineer) Làm việc tại: Hà Nội
Kỹ sư Tích hợp Hệ thống (Senior System Engineer) Thời hạn nộp hồ sơ: 01/10/2023
HOT
[ELCOM Hà Nội] Senior Java Developer
Senior Java Developer Làm việc tại: Hà Nội
Senior Java Developer Thời hạn nộp hồ sơ: 25/08/2023
[ELCOM Hà Nội] Thực Tập Sinh Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng
Thực Tập Sinh Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng Làm việc tại: Hà Nội
Thực Tập Sinh Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng Thời hạn nộp hồ sơ: 22/09/2023