banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2022
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
29 tháng 04, 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Chiến Thắng
27 tháng 04, 2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 1/2022 tăng so với cùng kỳ
26 tháng 04, 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022
26 tháng 04, 2022
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2022
26 tháng 04, 2022
Công bố thông tin điều chỉnh dòng số liệu trên thuyết minh BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021
15 tháng 04, 2022
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
07 tháng 04, 2022
Báo cáo thường niên ELCOM 2021
06 tháng 04, 2022
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05-03/2022/NQ-HĐQT
01 tháng 04, 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
18 tháng 03, 2022
5