banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2024
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2023
30 tháng 01, 2024
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2023
30 tháng 01, 2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
29 tháng 01, 2024
Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan
29 tháng 01, 2024
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
24 tháng 01, 2024
Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông
18 tháng 01, 2024
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30
16 tháng 01, 2024
Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15 tháng 01, 2024
Thông báo ngày giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
15 tháng 01, 2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành
10 tháng 01, 2024
3