banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan
29 tháng 03, 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con
17 tháng 03, 2023
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
06 tháng 03, 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 tháng 02, 2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Thiện
08 tháng 02, 2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Thiện
27 tháng 01, 2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Thiện
27 tháng 01, 2023
Giải trình Chênh lệch Kết quả kinh doanh Quý 4/2022 và năm 2022 so với cùng kỳ
18 tháng 01, 2023
4