banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2024
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02 tháng 04, 2024
Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ESOP
02 tháng 04, 2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Trần Mi Ca
02 tháng 04, 2024
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023
29 tháng 03, 2024
Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2023
29 tháng 03, 2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Thị Thanh Huyền
27 tháng 03, 2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngô Trọng Hiếu
27 tháng 03, 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
07 tháng 03, 2024
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
27 tháng 02, 2024
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
27 tháng 02, 2024
4